• ALTIN (TL/GR)
  501,99
  % 0,12
 • ÇEYREK ALTIN
  813,00
  % 0,00
 • AMERIKAN DOLARI
  8,6374
  % -0,01
 • € EURO
  10,2657
  % 0,08
 • £ POUND
  12,0209
  % 0,10
 • ¥ YUAN
  1,3340
  % -0,01
 • РУБ RUBLE
  0,1162
  % 0,05
 • BIST 100
  1.356,96
  % -1,55

İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

İnfaz düzenlemesi TBMM’de kabul edildi

İnfaz düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Konseyinde kabul edilerek maddeleşti.

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı düzenlemeye nazaran, infaz hakimliğinin mevcut vazifeleri arasına Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gereken tüm kararları vermek ve işleri yapmak hizmetleri de eklenecek.

İnfaz Hakimliği Kanunu’nun maksadı, yapılan düzenlemeye entegrasyon sağlaması için, “Bu Kanun, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçlere yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara yönelik şikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları almak, işleri yapmak ve kanunlarla verilen sair hizmetleri tarafına getirmek üzere kurulan infaz hakimliklerine ait kararları kapsar.” formunda değiştirilecek.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve sair kanunlarla verilen vazifeleri mahalline getirmek emeliyle her vilayet merkezi ile yerlerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak, belirlenen kazalarda Yargıçlar ve Savcılar Konseyinin (HSK) olumlu görüşü alınarak, Adalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulacak.

İş durumunun gerekli kıldığı konumlarda birden ziyade infaz hakimliği kurulabilecek. Bu durumda infaz hakimlikleri numaralandırılacak. Müstakilen infaz hakimliğine atanan yargıçlar, isimli yargı adalet encümenlerince diğer duruşmalarda yahut işlerde görevlendirilemeyecek.

İnfaz hakimliği bulundukları vilayet yahut kazanın ismi ile anılacak. İnfaz hakimliğinin yargı muhiti, kuruldukları vilayet merkezi ve kazalar ile bunlara isimli istikametten bağlanan kazaların idari hudutları olacak.

Ağır ceza duruşmaları ile büyükşehir belediyesi bulunan vilayetlerde, büyükşehir belediyesi hudutları içerisindeki bölge ve kazanın ismi ile anılan infaz hakimliğinin yargı etrafı, vilayet yahut kaza hudutlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından belirlenecek. Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına yahut yargı muhitinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSK tarafından karar verilecek.

İnfaz hakimliğinin salahiyeti, kararın infazına ait sürecin yapıldığı konuma nazaran belirlenecek. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idarece yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlere ait yapılan şikayetler bakımından sürecin yapıldığı yahut faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumunun bulunduğu alanda infaz hakimliği yetkili olacak. İnfaz hakimliğinde bir yazı işleri yöneticisi ile yeteri kadar işçi bulunacak.

Kanunla, infaz yargıçlarına yeni vazifeler de verildi. Buna nazaran, infaz yargıçları, Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararlara karşı yapılan şikayetleri inceleyecek.

Öte yandan infaz yargıçları, ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait mahsup, ceza hengam aşımı ve hükümlünün vefatı hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim yahut duruşma tarafından verilmesi gerekli kararları alacak ve işleri yapacak.

Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklular hakkında yapılan süreçler yahut bunlarla ilgili faaliyetlerin ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik önlemlerinin infazına ait verdiği kararların kanun yahut gayrı mevzuat kararlarına hilâf olduğu gerekçesiyle bu karar, süreç yahut faaliyetlerin öğrenildiği tarihten itibaren 15 gün, her halde yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde şikayet yoluyla infaz hakimliğine başvurulabilecek.

7 gün içinde itiraz yoluna gidilebilecek

İnfaz yargıcının kararlarına karşı şikayetçi yahut ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, bildirimden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu kararlarına nazaran itiraz yoluna gidilebilecek. Kanunlarda infaz yargıcının onayına tabi olduğu belirtilen hususlarda da bu karar uygulanacak.

İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da infaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler yahut infaz hakimliğine yeni vazifeler veren düzenlemeler, 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanacak. Bu tarihe kadar mevcut kararların uygulanmasına devam edilecek.

İnfaz hakimliğinin kuruluş, hizmet, salahiyet ve işleyişine ait yapılan değişiklikler nedeniyle olağan yahut dehşet kanun yolu incelemesinde bozma kararı verilemeyecek. Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve takım durumu dikkate alınarak değiştirilen kararlara nazaran infaz hakimlikleri kurulacak ve faaliyete geçirilecek.

Karar katılaştıktan sonra Cumhuriyet savcılığınca yapılan tebligata karşın 30 gün içinde seçenek önlemin gereklerinin tarafına getirilmesine başlanmaması yahut başlanıp da devam edilmemesi halinde, infaz hakimliği kısa müddetli mahpus cezasının külliyen yahut kısmen infazına karar verecek ve bu karar derhal infaz edilecek. Hükmedilen seçenek önlemin, hükümlünün elinde olmayan nedenlerle mahalline getirilememesi durumunda, infaz hakimliğince önlem değiştirilecek.

Cezanın ertelenmesi; mağdurun yahut kamunun uğradığı zararın motamot iade, cürümden evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle külliyen giderilmesi koşuluna bağlı tutulabilecek. Bu durumda, koşul gerçekleşinceye kadar cezanın infaz kurumunda çektirilmesine devam edilecek. Koşulun alanına getirilmesi halinde, infaz hakimi kararıyla hükümlü, infaz kurumundan derhal salıverilecek.

Mahkum olduğu mahpus cezası ertelenen yahut kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü; kendi alt soyu üzerindeki velayet, vesayet ve kayyımlık salahiyetleri açısından görünür hakları kullanmaktan mahrum bırakılamayacak.

Kontrollü muaflık önlemi uygulanarak cezası infaz edilen ya da koşullu salıverilen hükümlü hakkında, “Bir kamu kurumunun yahut kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun müsaadesine tabi bir meslek yahut sanatı, kendi sorumluluğu altında muaf meslek erbabı yahut tacir olarak icra etmekten mahrum bırakılmamasına” karar verilebilecek.

Kasten yaralama hatasının, üstsoya, altsoya, eşe yahut kardeşe karşı, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan insana karşı, kişinin tarafına getirdiği kamu hizmeti nedeniyle, kamu hizmetlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanılarak silahla işlenmesi halinde, şikayet aranmaksızın, verilecek ceza yarı nispetinde artırılırken, canavarca hisle işlenmesi halinde bir kat orantısında yükseltilecek.

Kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse yukarıdaki hallerde 12 yıldan 18 yıla kadar mahpus cezası verilecek.

Örgüt kuran ve yönetenlerin cezaları artacak

Kanunun kabahat saydığı fiilleri işlemek emeliyle örgüt kuranlar yahut yönetenlerin örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından hedef günahları işlemeye elverişli olması halinde, 2 yıldan 6 yıla kadar aldıkları mahpus cezası 4 yıldan 8 yıla çıkarıldı. Günah işlemek hedefiyle kurulmuş olan örgüte üye olanlara verilen 1 yıldan 3 yıla kadar mahpus cezası ise 2 yıldan 4 yıla kadar çıkarıldı. 

Yarar elde etmek gayesiyle gayrısına ödünç para veren kişi, 2 yıldan 6 yıla kadar mahpus ve 500 gün isimli para cezası ile cezalandırılacak. Günahın bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir kat artırılacak. 

Gebelerin tutuklanması konumuna isimli denetim

Maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği tespit edilen kuşkulu ile gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan hatun şüphelinin, tutuklanması konumuna isimli denetim altına alınmasına karar verilebilecek.

Hakkında mahkumiyet kararı verilmiş ve bu kararla ilgili olarak istinaf yahut temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması halinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle kararı veren birinci kademe duruşması de isimli denetim kararı ve tutuklama kararı verebilecek.

Terör kabahatleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hataları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatler ve cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalardan mahkum olanlar ile 2. kere mükerrer olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı kabahatlerden yekun 3 yıl yahut daha az mahpus cezasına mahkum olanlar hakkında verilen cezalar direkt açık ceza infaz kurumlarında tarafına getirilecek. 

Taksirli günahlardan yekun 5 yıl yahut daha az mühletle mahpus cezasına mahkum olanlar, isimli para cezası, infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, İcra ve İflas Kanunu mucibince tazyik hapsine tabi tutulanlar için de verilen cezalar direkt açık ceza infaz kurumlarında konumuna getirilecek.

Hükümlülerin saklı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına; ceza infaz kurumlarının düzen ve güvenliği gayesiyle konulmuş kurallara içtenlikle uyarak, haklarını uygun niyetle kullanarak, yükümlülüklerini eksiksiz tarafına getirerek geçirmiş ve uygulanan uygunlaştırma programlarına nazaran de toplulukla bütünleşmeye hazır olduğunun disiplin heyetinin görüşü alınarak yönetim kurulunca saptanması halinde yapılan kıymetlendirme sonucunda karar verilecek.

Yekun 10 yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör hataları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hataları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalar, kasten öldürme cürümleri, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen kabahatler ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatalarından mahkum olanların gizli ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ait yönetim ve gözlem heyeti kararları, infaz yargıcının onayından sonra uygulanacak.

Direkt açık ceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunan hükümlülerden firar edenler yahut diğer bir fiilden ötürü haklarında tutuklama kararı verilenler, yönetim ve gözlem konseyi kararıyla örtülü ceza infaz kurumuna gönderilecek.

Kınamadan öteki bir disiplin cezası alıp, bu cezası mutlaklaşmış olanlar yahut asayiş ve nizamın sağlanması gayesiyle disiplin cezası katılaşmamış olsa bile, aksiyonu, kurum tertibi ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar yönetim ve gözlem heyeti kararıyla gizli ceza infaz kurumuna gönderilecek.

Açık ceza infaz kurumu kurallarına yahut çalışma koşullarına entegrasyon sağlayamayacakları saptananlar, yönetim ve gözlem konseyinin kararı ve infaz yargıcının onayıyla örtük ceza infaz kurumlarına gönderilecek. 

Hükümlülerin, hata ve ceza çeşitlerine nazaran açık ceza infaz kurumlarına ayrılıp ayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri vadelere, gizli ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınmalarına, direkt açık ceza infaz kurumlarına alınanların örtük ceza infaz kurumlarına gönderilmelerine ve öbür hususlara ait yöntem ve esaslar yönetmelikte gösterilecek.

Evlat hükümlülere ayda bir görüşme imkanı

Evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir sefer görüşme imkanı tanınacak. Evlat hükümlüler, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilme imkanına sahip olacak.

TBMM Umumî Konseyinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, mahpus cezasının infazı, gebe olan yahut doğurduğu tarihten itibaren 1 yıl 6 ay geçmemiş bulunan bayanlar hakkında geri bırakılacak.

Mahpus cezalarının infazına başlanmış olsa bile hükümlünün yükseköğrenimini bitirebilmesi, ana, peder, eş yahut evlatlarının ölümü yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının daima hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da bu şahısların sürekli hastalık yahut malullükleri nedeniyle ailenin ticari faaliyetlerinin yürütülebilmesinin yahut tarım topraklarının işlenebilmesinin imkansız hale gelmesi yahut hükümlünün eş yahut evlatlarının mütemadi hastalık yahut malullükleri nedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da hükümlünün marazının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi üzere mecburî ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet başsavcılığınca bir yılı geçmeyen vadelerde mahpus cezasının infazına ara verilebilecek. Ama bu ara verme iki kezden ziyade olamayacak.

Hakkında yakalama buyruğu çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi emeliyle gerektiğinde konutta, iş yanında ve kamuya açık olmayan örtük yerlerde arama yapılabilmesi bakımından Ceza Muhakemesi Kanunu’nun arama kararına ait kararları uygulanacak. Hakim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hakimince verilecek.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu vazifelilerinin murakabesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş ortamlarında, geceleyin bu kurum ve kuruluşlarca barındırılmak suretiyle çalıştırılabilecek. Bu biçimde çalıştırılan mühlet, azami vade haddine bakılmaksızın kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infaz edilecek müddete ek edilecek.

Kanunla, hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle süreksiz olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu bölgeler de “kurum” olarak kabul edilecek. Hükümlünün duruşma, sıhhat, eğitim ve çalışma üzere nedenlerle muvakkat olarak ceza infaz kurumu dışında bulunduğu alanlarda gerçekleştirdiği disipline münafi aksiyon ve lafları nedeniyle de disiplin yaptırımları uygulanabilecek.

Ceza infaz kurumlarında haberleşme yahut muhabere araçlarından mahrum bırakma yahut kısıtlama cezası gerektiren aksiyonlar arasına “Kurum yönetimine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ile farklı bir velev yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan şahıslarla görüşmek” de eklendi.

Bir günden 10 güne kadar hücreye koyma cezasını gerektiren aksiyonlar arasına, kuruma alkol sokmak, kurumda alkol bulundurmak yahut kullanmak üzere durumlar da dahil edildi.

Evlat hükümlülerle ilgili düzenlemeler

Evlat hükümlülerin hayat yerlerinde dikkat etmesi gereken paklık, resmi kurumlardan alınan kitap, araç ve gereçlerin tasarrufu, hata örgütlerine ilişkin afiş, pankart, işaret üzere eşyaların asılmasına ait belirlenen kuralların ihlali durumunda verilen disiplin cezalarında düzenlemeye gidiliyor. Düzenlemeyle evlat hükümlülerin kurum disiplinini bozacak fiillerden kaçınması ile caydırıcılığın sağlanması ve evlatların daha ziyade eğitim ve uygunlaştırma faaliyetlerine katılması amaçlanıyor.

Kanunla disiplin soruşturmasına başlamak için öngörülen iki günlük müddet beş güne çıkarılıyor. Buna nazaran soruşturma en geç 15 gün içinde tamamlanacak. Firar halinde bu müddet hükümlünün yakalandığının öğrenildiği tarihte başlayacak. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplin şurasına sunulacak. Soruşturma mühleti hareketin ve soruşturmanın niteliğine nazaran infaz yargıcının yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilecek.

Maddeyle evladın yüksek yararı unsuru dikkate alınarak evlatlar hakkında verilen odaya kapatma cezasının infazına, infaz yargıcının onayıyla başlanabileceği karar altına alınıyor. Başkaca hücre cezası bölgesine uygulanacak ziyaretçi kabulünden mahrum bırakma cezasının mühletleri belirleniyor.

Evlat hükümlülere en geç iki ayda bir sağlanan aile görüşmesi imkanı artırılarak ayda bir sefer görüşme imkanı tanınacak. Ayrıyeten evlat hükümlülerin, kardeşiyle de aile görüşmesi yapabilmesi imkanı sağlanıyor. Buna nazaran evlat hükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen merasim yahut anma günü ya da tevellüt günlerinde evlatların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilecek.

Evlat hükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı hususî müsaadeler yanına, kurum yönetiminin tutarlı gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğu vilayet hadleri içinde gündüzleri müsaadesini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalması imkanı verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlünün hafta ahir bir gün, kurum yönetiminin münasebetli gördüğü müddet kadar, kurum dışına çıkmasına müsaade verilebilecek.

Evlat eğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı yahut gençlik merkezi üzere imkanlarından yararlandırılabilecek.

Hükümlülerin kendi istekleri ile bulundukları kurumdan öteki kurumlara nakledilebilmeleri için ceza infaz kurumlarında bulunulması gereken müddetin üç aydan ziyade olması gerekecek.

Salıverilmeden yararlanmak için düzgün hal koşulu

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz mühletini uygun halli olarak geçirmesi gerekecek.

TBMM Umumî Heyetinde kabul edilen Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun’a nazaran, hükümlüye, kurum kütüphanesinden yararlanma imkanı verilecek. Ayrıyeten hükümlüler, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan, mahkemelerce yasaklanmamış periyodik ve vadesiz yayınlardan bedelini ödeyerek yararlanabilecek.

Kurum disiplinini, nizamını yahut güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, hükümlülerin güzelleştirilmesi hedefine ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve tefsirleri kapsayan yayınlar hükümlüye verilmeyecek. Ama ilan ve reklamın muvakkat müddetle kesilmesi hali, bu kararın dışında olacak.

Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler, ceza infaz kurumuna kabul edilmeyecek. Yabancı lisanda yayımlanmış gazete ve mecmuaların ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle açık ve örtülü infaz kurumlarındaki hükümlülere, ağır hastalık yahut doğal afet hallerine ilaveten salgın hastalık halinde de ceza infaz kurumlarında bulunan kuruma ilişkin telefon ve faks cihazından derhal yararlandırılma imkanı sağlanıyor.

Saklı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin dışarıdan ikram kabul etme hakkının kapsamı genişletiliyor. Buna nazaran, saklı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir defa, başkaca diyaneti bayram, yılbaşı yahut kendi tevellüt günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliği için tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahip olacak. Evlat ve 65 yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde evladı bulunan hatun hükümlüler, yönetim ve gözlem heyeti tarafından alınacak karar doğrultusunda belirtilen hengam dilimi dışında da ikram kabul edebilecek. Bunun esas ve yöntemleri yönetmelikle belirlenecek.

Hükümlülerin talimi ile testlere ait tarz ve esaslar yönetmelikle düzenlenebilecek.

Hükümlülerin kıymetlendirilmesi ve âlâ halin belirlenmesi

Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulunduğu tüm aşamalarda, ceza infaz kurumlarının tertip ve güvenliği hedefiyle konulmuş kurallara uyup uymadığı, haklarını güzel niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz mekanına getirip getirmediği, uygulanan uygunlaştırma programlarına nazaran toplulukla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar günah sürece ve mağdura yahut diğerlerine zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında yönetim ve gözlem konseyi tarafından âlâ halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç 6 ayda bir değerlendirmeye tabi tutulacak.

Yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerin katıldığı uygunlaştırma ve eğitim tedrisat programları ile spor ve içtimaî faaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okuma alışkanlığı, sair hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu vazifelileri ve dışarıyla olan münasebetleri, işlediği cürümden ötürü duyduğu pişmanlığı, ceza infaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına entegrasyonu ve aldığı disiplin cezaları dikkate alınacak. Gerektiğinde hükümlünün ceza infaz kurumuna girmeden evvelki hayatına ait haber ve evraklar de istenebilecek.

Yekun 10 yıl ve daha ziyade mahpus cezasına mahkum olanlar ile terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak kabahatleri, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen cürümler, kasten öldürme hataları, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlar ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti günahlarından mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait değerlendirmelerde yönetim ve gözlem şurasına cumhuriyet başsavcısı yahut belirleyeceği bir cumhuriyet savcısı başkanlık edecek.

Başkaca yönetim ve gözlem heyetine cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme heyeti üyesi ile Aile, Çalışma ve Çevre Hizmetler Bakanlığı ve Sıhhat Bakanlığı vilayet yahut kaza müdüriyetleri tarafından belirlenen birer bilirkişi kişi katılacak.

Açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ait olarak tavır ve davranışları olumsuz bedellendirilen hükümlülerin tekrar değerlendirilmeye tabi tutulma müddetleri bir yılı geçemeyecek.

Salgın nedeniyle dönemeyenlere ceza verilmeyecek

Terör ve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen hatalarla ilgili olarak alınan haberlerin doğruluğunun araştırılması bakımından mecburî görülen hallerde, hükümlü yahut tutuklular, istekleri alınmak koşuluyla ilgili makamın ve cumhuriyet başsavcılığının talebi üzerine sulh ceza hakimi kararı ile muvakkat mühletlerle ceza infaz kurumundan alınabilecek.

Kanunla, hükümlülerin mazeret olurunu kullanabilmesi için ceza infaz heyetlerinde uygun halli olarak geçirmesi gereken vade de kısaltılıyor. Hasta ziyareti maksadıyla verilen mazeret müsaade hakkı ikiye çıkarılıyor.

Düzenlemeyle hükümlülere, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini yahut güçlendirmelerini ve dış yerküreye koordinasyonlarını sağlamak maksadıyla verilen şahsi müsaade mühleti üç günden yedi güne çıkarılıyor. Hastalık yahut doğal afet üzere mecburî hallerde bu müsaadeler birleştirilerek kullanılabilecek.

Salgın hastalık, doğal afet, savaş yahut seferberlik durumunda bu sebeplerden ötürü müsaadeden dönemeyen yahut geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Müsaadeden dönmeyen yahut iki günden çokça bir vade geçtikten sonra dönen hükümlüler ile firar eden hükümlülere bir daha şahsi müsaade verilmeyecek.

Duraksama durumunda infaz hakimi karar verebilecek

Mahkumiyet kararının tahlilinde duraksama olursa yahut sonradan yürürlüğe giren kanun kararının Türk Ceza Kanunu kapsamında kıymetlendirilmesi gerekirse kararı veren duruşmadan çektirilecek cezanın hesabında duraksama olması ya da cezanın kısmen yahut büsbütün mekanına getirilip getirilemeyeceğinin ileri sürülmesi durumunda, infaz hakimliğinden duraksamanın giderilmesi yahut mahalline getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenecek. Bu kapsamda yapılan müracaatlar cezanın infazını ertelemeyecek gelgelelim duruşma yahut infaz hakimliği, hikayenin özelliğine nazaran infazın ertelenmesine yahut durdurulmasına karar verebilecek.

Birden ziyade karardaki cezaların koşullu salıverilme mühletinin belirlenebilmesi bakımından toplanması gerektiğinde yekuna (içtima) kararları, infaz hakimliği tarafından verilecek. 

Ayrıyeten, isimli para cezasının ödenmemesi nedeniyle mahpus cezasına çevrilen gelgelelim öncelikli olarak uygulanan kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yanına getirmeyen hükümlünün, bu mahpus cezasının da müddetli mahpus cezalarında olduğu üzere yekuna kararına dahil edilmesi sağlanacak. Düzenlemeyle infaz sırasında karar verecek merciler arasına infaz hakimi de ekleniyor.

Maddeyle Türk Ceza Kanunu’nda yan alan kısa müddetli mahpus cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasına ait düzenleme yapılıyor. Buna nazaran hükümlü, bildirim olunan ödeme buyruğu üzerine belirli müddet içinde isimli para cezasını ödemezse cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün ölçüsü mahpus cezasına çevrilebilecek. Hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilebilecek. Günlük çalışma mühleti, en az iki saat ve en çokça sekiz saat olacak formda kontrollü özgürlük müdürlüğünce belirlenecek.

Kontrollü hürlük mühletleri

Kanunla, Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da yan alan, açık ceza infaz kurumunda bulunup da koşullu salıverilmesine bir yıl yahut daha az vade kalanların cezalarının kontrollü bağımsızlık önlemi altında infazına imkan veren düzenleme koruma ediliyor. Buna nazaran, açık ceza infaz kurumunda yahut evlat eğitim meskeninde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl yahut daha az müddet kalan düzgün halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının kontrollü özgürlük önlemi uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu yönetimince hazırlanan kıymetlendirme raporu dikkate alınarak, kararın infazına ait süreçleri yapan cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu mekan infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Açık ceza infaz kurumuna ayrılma kuralları oluşmasına rağmen, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan yahut bu nedenle gizli ceza infaz kurumuna geri gönderilen âlâ halli hükümlüler, gayri koşulları da taşımaları halinde infaz metodundan yararlanabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü hürlük önlemi uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği tez olunan ve cezasının alt sonu bir yıl yahut daha çokça mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir günahtan ötürü kamu davası açılmış olması halinde, Kontrollü Muaflık Müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine nokta olmadığı, davanın reddi yahut düşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına kontrollü muaflık önlemi uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından karar verilecek.

Koşullu salıverilme kaideleri

Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz vadesini düzgün halli olarak geçirmesi gerekecek. Düzenlemeyle, ağırlaştırılmış müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet mahpus cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmi dört yılını, vesair vadeli mahpus cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının yarısını infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

Ama Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen kasten öldürme, neticesi itibarıyla ağırlaşmış yaralama kabahati, azap, cinsî taarruz, reşit olmayanla cinsî alaka, cinsî taciz cürümlerinden müddetli mahpusa mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen cürümlerden ve uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatasından mahpus cezasına mahkum olan evlatlar, devlet istihbarat hizmetleri ve Ulusal İstihbarat Kanunu kapsamına giren hatalardan mahkum olanlar, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, hususî hayata ve hayatın zımnî sahasına karşı cürümlerinden müddetli mahpus cezasına mahkum olanlar, cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabilecek. Başkaca, kabahat işlemek için örgüt kurmak yahut yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen günahlar ile Terörle Savaş Kanunu kapsamına giren hatalardan mahkum olan evlatlar hakkında koşullu salıverilme orantısı üçte iki olarak uygulanacak. 

Koşullu salıverilme orantısı üçte ikiden çokça olan günahlar bakımından ise tabi oldukları koşullu salıverilme nispeti uygulanacak.

İnfaz hakimi ayrıyeten, iki yılı geçmemek üzere teftiş mühleti içinde hükümlünün Kontrollü Muaflık Müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu karar mucibince Kontrollü Özgürlük Müdüriyeti, risk ve muhtaçlıklarını dikkate alarak hükümlüyü, makul bir nahiyede kontrol ve gözetim altında bulundurma, belirlenen taraf yahut nahiyelere gitmeme belirlenen programlara katılmama yükümlülüklerinden bir yahut birden ziyadesine tabi tutacak. Kontrollü Muaflık Müdüriyeti hükümlünün risk ve gereksinimlerini dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilecek.

Hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu yönetimi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, infaz süreçlerinin yapıldığı taraf infaz hakimliğine verilecek. İnfaz hakimi, bu raporu münâsib bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine belge üzerinden karar verecek. Raporu elverişli bulmadığı takdirde münasebetini kararında gösterecek. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek.

Mükerrer kabahatler

Tekerrür halinde işlenen hatadan ötürü mahkum olanlarla ilgili düzenleme yapılacak. Kanunla, mükerrirler bakımından birden ziyade müddetli mahpus cezasına mahkumiyet halinde en ziyade 32 yılın ceza infaz kurumunda âlâ halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecek.

Ayrıyeten, bu düzenlemeye nazaran vadeli mahpus cezası durumunda “dörtte üçünün” âlâ halli geçirilmesi durumunda koşullu salıverilme nispeti da “üçte ikisinin” âlâ halli geçirilmesi formunda tekrar belirlenecek. Fakat, koşullu salıverilme nispeti üçte ikiden ziyade olanlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilme orantısı uygulanacak.

Bu mühletler, cinsî akın, evlatların cinsî istismarı cürmü, reşit olmayanla cinsî alaka hatası, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti cürmü münasebetiyle mahpus cezasına mahkum olanlar için koşullu salıverilme orantısı dörtte üç olarak uygulanacak.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler 31 Mayıs 2020’ye kadar olurlu sayılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile kontrollü özgürlük önlemi uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar olurlu sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu müddet 2 aylık müddetlerle 3 sefer uzatılabilecek.

TBMM Umum Şurasında kabul edilen Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a nazaran, infaz hakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen cürümlerde yekun bir yıl altı ay, taksirle öldürme cürmü hariç olmak üzere taksirle işlenen kabahatlerde ise yekun üç yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasının, her hafta cuma saat 19.00’da girmek ve pazar günleri tıpkı saatte çıkmak ya da hafta sonları hariç, her gün saat 19.00’da girmek ve sonraki gün saat 07.00’de çıkmak suretiyle geceleri ceza infaz kurumlarında çektirilmesine karar verebilecek.

Mahkumiyete mevzu kabahat nedeniyle doğmuş zararın motamot iade, günahtan evvelki hale getirme yahut tazmin suretiyle külliyen giderilmesine dair hukuksal sorumlulukları saklı kalmak üzere; bayan, evlat yahut 65 yaşını bitirmiş bireylerin mahkum oldukları yekun bir yıl, 70’i bitirmiş insanların mahkum oldukları yekun iki yıl, 75 yaşını bitirmiş insanların mahkum oldukları yekun dört yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Yekun 5 yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlülerden maruz kaldığı ağır bir hastalık yahut engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesinde infaz hakimi tarafından karar verilebilecek.

Doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçen ve yekun üç yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan ya da isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen hükümlü bayanların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilecek. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi için bayanın doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekecek. Konutta infaza karar verdikten sonra evlat ölmüş yahut anasından sair birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz pratiğine ait kararını kaldıracak.

Cezanın şahsi infaz tarzına nazaran çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra da verilebilecek.

İnfaz hakimi talep üzerine, cezanın kişisel infaz yordamına nazaran çektirilmesi sırasında bu yordamın uygulanmasına son verebilecek. Hususî infaz metodunun gereklerinin tasdikli bir mazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu tarzın uygulanmasına son verilecek ve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilecek. Hususî infaz metoduna nazaran geçirilen müddet, infaz aşamasında mahsup edilecek. 

Bu kararlar, terör hataları ile örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümlerinden ya da örgüt faaliyeti kapsamında işlenen cürümlerden mahkum olanlar, cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen günahlardan mahkum olanlar, isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilenler, koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası motamot infaz edilenler hakkında uygulanamayacak.

Kontrollü hürlük 3 yıla çıkıyor

Bakıma muhtaç ve dışarıda himayesine bırakılacak kimsesi bulunmayan sıfır-altı yaş kümesindeki evlatlar, tutuklu ananın yanında barınabilecek.

Ana, peder, eş, kardeş, evlat, eşin ana yahut pederinden birinin yaşamsal tehlike oluşturacak illeti hallerinde tutukluya bir keze mahsus olmak üzere verilen müsaade, minimum bir ay arayla yekun iki kereye çıkarılacak.

Kontrollü bağımsızlıktan yararlanma vadesi 1 yıldan 3 yıla çıkacak. 30 Mart 2020’ye kadar işlenen kabahatler bakımından kasten öldürme; üst soya, alt soya, eşe yahut kardeşe, vücut yahut ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki bireye karşı işlenen kasten yaralama ve sonucu nedeniyle ağırlaşmış yaralama, azap, eziyet cürmü ile cinsî dokunulmazlığa karşı işlenen hatalar, hususî hayata ve hayatın saklı ortamına karşı cürümler, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti hatası ile Terörle Savaş Kanunu kapsamına giren cürümler kapsam dışı kalacak.

Yaş düzenlemesi

Kelam konusu tarihe kadar işlenen cürümlerden, istisna sayılan cürümler hariç, 0-6 yaş öbeği evladı bulunan bayan hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için bu müddet, 2 yıldan 4 yıla yükseltilecek.

Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik yahut kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitirmiş hükümlülerin, koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken vadelerde azami mühlet sonuna bakılmaksızın kontrollü muaflık uygulanacak. “İyi halli” olmak koşuluyla örtük ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler hakkında da bu vadeler tasdikli olabilecek.

Hükümlü hakkında kontrollü bağımsızlık uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği sav edilen ve cezasının alt haddi 1 yıl yahut daha ziyade mahpus cezasını gerektiren kasıtlı bir cürümden ötürü soruşturma başlatılması halinde, kontrollü muaflık müdüriyetinin talebi üzerine infaz hakimince, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilecek. İnfaz hakimi, soruşturma sonucunda kovuşturmaya mekan olmadığı kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının, kontrollü muaflık uygulanarak devam etmesine karar verecek.

Yasayla 30 Mart 2020’ye kadar işlenen suçlar bakımından tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün; 3 gün olarak, 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün ise 2 gün olarak dikkate alınacak.

31 Mayıs’a kadar izinli sayılacaklar

Denetimli serbestlik için iyi halin saptanmasına yönelik değişiklikler, 1 Ocak 2021’de uygulanmaya başlayacak. Hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurma süresi, Kovid-19 nedeniyle 5 gün yerine, 1 Ocak 2021 tarihine kadar 25 gün olarak uygulanacak. 

Ayrıca Kovid-19 salgını nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve diğer denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacak.

Süre üç kez uzatılabilecek

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilecek.

Türk Ceza Kanunda yer verilen devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına, 1 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilecek.

Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılacak. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazandıkları takdirde Kovid-19 düzenlemesi kapsamında izinli sayılacaklar. Söz konusu sürenin tamamlanmasından sonra ise açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun kapsamında izin hakkından yararlanacak. Bu hüküm, 31 Aralık 2020’ye kadar uygulanacak.

Kanunla, Çocuk Koruma Kanunu’nda da değişikliğe gidiliyor. Suça sürüklenen çocukların, yeniden suç işlemelerinin engellenmesine yönelik olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takip edilen çocuk için adli kontrol süresince rehberlik edecek bir uzman görevlendirilecek ve çocuk hakkında yapılacak ihtiyaç değerlendirmesine göre iyileştirme çalışmaları yürütülecek.

Denetimli serbestlik uygulaması elektronik cihazlarla da yapılabilecek

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Kanuna göre, adli kontrole ilişkin bazı tedbirleri takip etme görevi, denetimli serbestlik müdürlüğünün görev alanından çıkarılacak.

Denetimli serbestlik uygulaması kapsamında, şüpheli, sanık ve hükümlünün takibi, rızası alınarak kendisine ait elektronik cihazlarla da yapılabilecek.

Denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan ve denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından muhtaç durumda olduğu tespit edilen yükümlülerin, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirirken mutat vasıtayla yaptıkları yol giderleri müdürlük bütçesinden, iaşe giderleri ise çalıştırıldıkları kurum bütçesinden karşılanacak.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında, kaçakçılık fiiline konu eşyanın değerinin “hafif” olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, “pek hafif” olması halinde ise üçte birine kadar indirilecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda düzenlenen suçlar bakımından kovuşturma evresinde de etkin pişmanlık hükümleri uygulanacak. Etkin pişmanlık hükümleri, soruşturma evresinde cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtar edilecek, edilmemesi halinde kovuşturma evresinde hakim tarafından sanığa ihtar yapılacak. Cumhuriyet savcısı usulüne uygun olarak ihtar yapmışsa, hakimin yeniden ihtarına gerek olmayacak.

Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, 90 gün içinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Hazineye ödedikleri takdirde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilecek.

Yargı ve ceza infaz kurumları personeli atamalarında değişiklik

Kanunla, hukuk fakültesi ve adalet meslek yüksekokulu mezunlarının yanı sıra meslek yüksekokullarının adalet veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanlardan mezun olanlara da öncelik tanınacak.

İlk kez devlet memurluğuna atanacaklardan merkezi sınavda başarılı olanların sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavlarının bir bölümü ya da tamamı, adalet komisyonunun yanı sıra Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak sınav kurullarınca da yapılabilecek.

Kanunla, Terörle Mücadele Kanunu’na, süreli hapis cezaları bakımından düzenlenen koşullu salıverilme oranının, dörtte üç olarak uygulanması hükmü eklenecek.

İşyurtlarının yıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri ve faizler hariç olmak üzere karlarının yüzde 30’unu aşmamak üzere; işyurtlarında görevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin yüzde 50’sini geçmemek üzere ve çalıştıkları süreye göre kar payı ödenebilecek.

Dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumunda toplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli çalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurullarında çalışan personele, yıllık net ücretinin yüzde 10’unu geçmemek üzere kar payı ödenebilecek. Ödemeler, çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir kez yapılacak.

Üstün gayret ve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeli çalışanlar da dahil ceza infaz kurumunda çalışan personele, kar payı ödeme tavanının yüzde 30’una kadar teşvik ödemesi yapılabilecek.

Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamaya 330 milletvekili katıldı. 51 milletvekili ret oyu verirken, 279 milletvekili kabul yönünde oy kullandı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin yasalaşmasının ardından hatıra fotoğrafı çektiren milletvekillerine, sosyal mesafeye dikkat etmelerini söyledi.

Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de teklifin Genel Kurul görüşmelerini takip etmek üzere Meclise geldi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında tıbbi maske takan Bahçeli, Genel Kurul Salonu’na, AK Parti ve MHP milletvekillerinin alkışları arasında girdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, teklifin kabul edilmesinin ardından birleşimi bugün saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.

 

AA